Fisa Postului

Pages: 4 (1111 words) Published: April 16, 2011
Compania S.C. ARCTIC S.A. a fost înfiinţată în 1968 ca firmă de stat, având sediul în judeţul Dâmboviţa, localitatea Găești. În 1997 compania a fost privatizată și listată la Bursa de Valori Bucureşti. Producţia fabricii din Găești are ca destinaţie piaţa românească şi pieţe europene cum sunt Franţa, Marea Britanie, Olanda, Germania. Calitatea produselor ARCTIC a susţinut exportul, compania având în aceste ţări parteneri de afaceri pe termen lung. Obiectul de activitate este reprezentat de conducerea şi comercializarea produselor şi lucrărilor aferente industriei frigului; vânzarea cu amănuntul prin subunităţile proprii (reprezentanţe Service, magazine, puncte de desfacere) din întreaga ţară; promovarea şi punerea în aplicare a iniţiativelor de interes naţional în domeniul fabricaţiei de frigidere, congelatoare şi combine frigorifice, maşini, utilaje şi instalaţii aferente industriei frigului; exportul produselor fabricate. În organizația S.C. ARCTIC S.A. , organizarea structurală este evidențiată în Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și fișele de post. Fișele de post sunt elaborate atât pentru manageri, cât și pentru economiști. Fişa postului este o formulare succinta a informaţiilor colectate în procesul de analiză a postului. Se prezintă ca un document scris care identifică, defineşte și descrie postul în termenii sarcinilor, responsabilităţilor, condiţiilor de muncă şi specificaţiilor. În practica Managementului Resurselor Umane se folosesc două tipuri de fişe ale postului: specifice şi generale. Fişele specifice reprezintă detaliat sarcinile şi responsabilităţile. Se concentrează pe eficacitatea, controlul și o detaliată planificare a muncii. Se întâlnesc în structurile organizatorice birocratice, în care liniile ce separă funcţiile şi nivelurile managementului sunt bine conturate. Fişele generale, relativ noi în practica managementului, sunt asociate cu strategii ce pun accent pe inovare și flexibilitate, fără o planificare strictă...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Fisa Postului Organizator de Spectacole Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free